Art. 7. - [Sposób obliczenia ilości energii elektrycznej, dla której można wystąpić o pokrycie ujemnego salda] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  7.  [Sposób obliczenia ilości energii elektrycznej, dla której można wystąpić o pokrycie ujemnego salda]
1. 
Ilość energii elektrycznej, wyrażona w MWh, dla której wytwórca ma prawo wystąpić o pokrycie ujemnego salda, stanowi iloczyn 100 000 godzin oraz mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej lub jej części wynikającej z koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, nie więcej jednak niż mocy zainstalowanej elektrycznej wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo ofercie, o której mowa w art. 31 ust. 1.
2. 
W przypadku gdy morska farma wiatrowa jest budowana i oddawana do użytkowania etapami, ilość energii, o której mowa w ust. 1, oblicza się w oparciu o każdorazową moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej wynikającą z koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wydanej wytwórcy dla ukończonych etapów budowy.