Art. 69. - [Protokół z przeprowadzonej kontroli] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  69.  [Protokół z przeprowadzonej kontroli]

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół zawierający ocenę zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 10 ust. 5, 6 i 8 i art. 12 ust. 2, oraz przekazanych informacji, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i art. 31 ust. 4 pkt 2, oraz prawidłowości ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6. Termin do złożenia zastrzeżeń przez wytwórcę nie może być krótszy niż 21 dni od dnia doręczenia protokołu.