Art. 68. - [Uprawnienia osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  68.  [Uprawnienia osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli]

Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli są uprawnione do:

1)
wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części należących do wytwórców, którzy uzyskali decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wygrali aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1;
2)
żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub danych zawartych na innych nośnikach informacji, mających związek z przedmiotem kontroli, oraz udostępnienia ich.