Art. 65. - [Skutki przeniesienia własności morskiej farmy wiatrowej] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  65.  [Skutki przeniesienia własności morskiej farmy wiatrowej]
1. 
W przypadku wyrażenia zgody na przejście praw i obowiązków, o których mowa w art. 64 ust. 1, przechodzą one na nabywcę morskiej farmy wiatrowej z dniem jej nabycia.
2. 
Wytwórca przenoszący własność morskiej farmy wiatrowej oraz jej nabywca składają Prezesowi URE zgodne oświadczenie o dacie przeniesienia własności morskiej farmy wiatrowej w terminie 7 dni od dnia przeniesienia własności tej farmy.
3. 
Prezes URE zwraca zabezpieczenie ustanowione na rzecz wytwórcy przenoszącego własność morskiej farmy wiatrowej w terminie 60 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Na wspólny wniosek wytwórcy przenoszącego własność morskiej farmy wiatrowej oraz jej nabywcy złożony wraz z wnioskiem, o którym mowa w art. 64 ust. 1, kaucja wniesiona przez tego wytwórcę może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia wnoszonego przez nabywcę tej morskiej farmy wiatrowej.