Art. 64. - [Zgoda Prezesa URE wymagana przed zawarciem umowy przenoszącej własność morskiej farmy wiatrowej] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  64.  [Zgoda Prezesa URE wymagana przed zawarciem umowy przenoszącej własność morskiej farmy wiatrowej]
1. 
Przed zawarciem umowy przenoszącej własność morskiej farmy wiatrowej wytwórca przenoszący własność oraz nabywca tej morskiej farmy wiatrowej występują do Prezesa URE z wnioskiem o wyrażenie zgody na przejście prawa określonego w art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz obowiązków z tym prawem związanych na jej nabywcę, przedkładając dokumentację określoną odpowiednio w art. 15 ust. 3 pkt 4 lub art. 26 ust. 5 pkt 4.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy oraz numer NIP, o ile wytwórcy nadano ten numer, lub inny go zastępujący;
2)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby nabywcy morskiej farmy wiatrowej oraz numer NIP, o ile nabywcy nadano ten numer, lub inny go zastępujący;
3)
nazwę, lokalizację i miejsce przyłączenia morskiej farmy wiatrowej, której dotyczy umowa, o której mowa w ust. 1, oznaczenie decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 i art. 18 ust. 1, numer identyfikacyjny tej morskiej farmy wiatrowej w internetowej platformie aukcyjnej oraz moc zainstalowaną elektryczną tej morskiej farmy wiatrowej;
4)
podpis wytwórcy i nabywcy morskiej farmy wiatrowej lub osób uprawnionych do ich reprezentowania.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nabywca dołącza:
1)
oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że w nabywanej morskiej farmie wiatrowej będzie wytwarzana energia elektryczna z energii wiatru na morzu oraz że z dniem jej nabycia przyjmuję prawa i obowiązki wytwórcy, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.";
2)
zobowiązanie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo art. 31 ust. 4 pkt 5;
3)
potwierdzenie ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 5, oraz w przypadku ustanowienia kaucji - numer rachunku bankowego prowadzonego w złotych, na który kaucja ma zostać zwrócona w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 11-13.
4. 
Prezes URE odmawia wydania zgody na przejście praw i obowiązków, o których mowa w ust. 1, jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 i 3. Wyrażenie zgody lub odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze postanowienia wydanego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.