Art. 62. - [Skutki przejścia własności zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na operatora systemu przesyłowego] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  62.  [Skutki przejścia własności zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na operatora systemu przesyłowego]
1. 
Z dniem przejścia własności zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na operatora systemu przesyłowego ten zespół urządzeń staje się częścią sieci przesyłowej.
2. 
Przejście własności zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na operatora systemu przesyłowego stanowi podstawę do wypowiedzenia przez tego operatora umów dotyczących zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zawartych między dotychczasowym właścicielem a innym podmiotem przed dniem przejścia własności na operatora systemu przesyłowego, w terminie 3 miesięcy od tego dnia.
3. 
Strony, wraz z zawarciem umowy skutkującej przejściem własności, o którym mowa w ust. 1, zmieniają umowę o świadczenie usług przesyłania, określając nowe miejsce dostarczania energii do sieci, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne.
4. 
Jeżeli w chwili zawarcia umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej nie została w całości wykonana, strony zmieniają jej postanowienia, określając nowe miejsce rozgraniczenia własności, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.
5. 
Ponoszone przez operatora systemu przesyłowego koszty związane z realizacją umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, koszty utrzymania i eksploatacji tego zespołu urządzeń, w tym podatki i opłaty, oraz koszty usunięcia konstrukcji, urządzeń i elementów tego zespołu urządzeń oraz spowodowanych szkód w środowisku są zaliczane do kosztów uzasadnionych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy - Prawo energetyczne.
6. 
Aktywa składające się na zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, którego dotyczy przejście własności, o którym mowa w ust. 1, powiększają aktywa operatora systemu przesyłowego oraz są ujmowane w składnikach majątkowych taryfy przesyłowej, w tym w zwrocie z zaangażowanego kapitału oraz amortyzacji.