Art. 60. - [Prawo opcji zakupu zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  60.  [Prawo opcji zakupu zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy]
1. 
Operatorowi systemu przesyłowego przysługuje prawo opcji zakupu zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w przypadku gdy:
1)
opracowany przez niego plan rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy - Prawo energetyczne, obejmujący polskie obszary morskie w rozumieniu ustawy o obszarach morskich został uzgodniony przez Prezesa URE;
2)
warunki przyłączenia dla tego zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy zostały wydane po dniu uzgodnienia planu, o którym mowa w pkt 1;
3)
zakup tego zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy jest niezbędny do zrealizowania przez niego inwestycji o charakterze strategicznym oraz uzasadniony ze względu na równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii;
4)
warunki przyłączenia dla tego zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy nie dotyczą morskich farm wiatrowych, dla których wytwórcy przyznano prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3.
2. 
Operator systemu przesyłowego może złożyć właścicielowi zespołu urządzeń oświadczenie o zamiarze skorzystania z opcji zakupu nie później niż do dnia zawarcia umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej. Oświadczenie stanowi załącznik do umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej.
3. 
Właściciel zespołu urządzeń oraz operator systemu przesyłowego podejmują negocjacje dotyczące zawarcia umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.
4. 
Umowa, o której mowa w ust. 3, określa w szczególności:
1)
warunki sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w tym rozliczenia związanych z tym zespołem nakładów inwestycyjnych, uzasadnionych kosztów eksploatacji oraz nakładów inwestycyjnych i kosztów wynikających z uwzględnienia wymagań operatora w zakresie warunków technicznych realizacji inwestycji;
2)
obowiązki stron umowy w zakresie eksploatacji zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w tym sposób i zasady postępowania w przypadku awarii.
5. 
Cenę sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy ustala się z zastosowaniem metody odtworzeniowej.