Art. 59. - [Wniosek o rozpoczęcie negocjacji w celu sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  59.  [Wniosek o rozpoczęcie negocjacji w celu sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy]
1. 
Operator systemu przesyłowego może w każdym czasie wystąpić do właściciela zespołu urządzeń z wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji w celu sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.
2. 
W przypadku gdy w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży albo warunkowej umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, operator systemu przesyłowego lub właściciel tego zespołu urządzeń składają drugiej stronie oświadczenie o zakończeniu negocjacji. Właściciel zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz operator systemu przesyłowego mogą zgodnie przedłużyć termin zakończenia negocjacji.
3. 
Operator systemu przesyłowego nie może złożyć ponownego wniosku, o którym mowa w ust. 1, przed upływem 36 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o zakończeniu negocjacji lub otrzymania tego oświadczenia od właściciela zespołu urządzeń. W przypadku złożenia oświadczenia przez obie strony prowadzące negocjacje termin liczy się od daty późniejszej. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu negocjacji w oparciu o zgodną wolę stron.