Art. 58. - [Rozporządzanie zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  58.  [Rozporządzanie zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy]
1. 
W przypadku zamiaru rozporządzenia zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy właściciel zespołu urządzeń zawiadamia operatora systemu przesyłowego o tym zamiarze oraz o istotnych elementach tego rozporządzenia, w szczególności o cenie albo wartości świadczenia.
2. 
W terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia operator systemu przesyłowego może złożyć właścicielowi zespołu urządzeń oświadczenie o zamiarze nabycia zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, co stanowi podstawę do rozpoczęcia negocjacji treści umowy sprzedaży tego zespołu urządzeń na rzecz operatora systemu przesyłowego. Właściciel zespołu urządzeń udostępnia operatorowi systemu przesyłowego informacje niezbędne do określenia treści umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na jego rzecz, w szczególności ceny.
3. 
Cenę ustala się z zastosowaniem metody odtworzeniowej.
4. 
W przypadku gdy właściciel zespołu urządzeń i operator systemu przesyłowego nie osiągną, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia przez operatora systemu przesyłowego oświadczenia, porozumienia co do treści umowy, właściciel zespołu urządzeń lub operator systemu przesyłowego może, w terminie 3 miesięcy po upływie tego terminu, wystąpić z wnioskiem do Prezesa URE o ustalenie treści tej umowy.
5. 
We wniosku wnioskodawca wskazuje postanowienia projektu umowy, które zostały uzgodnione w trakcie negocjacji, oraz przekazuje informacje i dokumenty, którymi dysponuje, w tym raporty i ekspertyzy techniczne oraz finansowe, pomocne dla ustalenia przez Prezesa URE treści tej umowy.
6. 
Prezes URE informuje drugą stronę negocjacji o wpłynięciu wniosku oraz przekazuje jej postanowienia projektu umowy, informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 5.
7. 
Prezes URE ma prawo żądania przedstawienia przez właściciela zespołu urządzeń oraz przez operatora systemu przesyłowego wszelkich dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do ustalenia treści umowy, wyznaczając termin na ich przedłożenie nie dłuższy niż 30 dni.
8. 
Prezes URE ustala treść umowy w drodze decyzji. Stronami postępowania w sprawie wydania tej decyzji są wyłącznie właściciel zespołu urządzeń oraz operator systemu przesyłowego.
9. 
Decyzja wiąże strony z dniem jej wydania i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji - przepis art. 47952 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.) nie stosuje się.
10. 
Prezes URE, ustalając treść umowy, może uznać za uzgodnione postanowienia projektu tej umowy wskazane we wniosku przez wnioskodawcę oraz potwierdzone przez drugą stronę negocjacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nią postanowień projektu umowy, informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 5.
11. 
Prezes URE wydaje decyzję po zasięgnięciu opinii niezależnego eksperta. Niezależnym ekspertem może być biegły rewident w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który udokumentuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w okresie 5 ostatnich lat dla co najmniej 2 podmiotów będących wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, każdy z podmiotów o wartości sumy bilansowej nie mniejszej niż 300 000 000 zł, w tym wartości aktywów trwałych dotyczących odnawialnych źródeł energii nie mniejszej niż 150 000 000 zł. Koszty sporządzenia opinii obciążają właściciela zespołu urządzeń i operatora systemu przesyłowego po połowie.
12. 
W przypadku gdy:
1)
operator systemu przesyłowego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, albo
2)
mimo złożenia przez operatora systemu przesyłowego tego oświadczenia nie dojdzie do:
a)
zawarcia umowy sprzedaży w wyniku negocjacji albo
b)
ustalenia treści tej umowy w sposób określony w ust. 8

- właściciel zespołu urządzeń może dokonać rozporządzenia tym zespołem na rzecz podmiotu trzeciego.

13. 
Właściciel zespołu urządzeń dokonujący rozporządzenia zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w terminie 14 dni od dnia tego rozporządzenia, przekazuje Prezesowi URE informację o treści umowy stanowiącej podstawę tego rozporządzenia.
14. 
Nieważne jest rozporządzenie przez właściciela zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dokonane bez zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, a także dokonane w okresie pomiędzy tym zawiadomieniem a upływem terminu na złożenie przez operatora systemu przesyłowego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.
15. 
W przypadku złożenia przez operatora systemu przesyłowego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, nieważne jest rozporządzenie przez właściciela zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dokonane na rzecz podmiotu innego niż operator systemu przesyłowego przed upływem terminu na wystąpienie z wnioskiem do Prezesa URE, o którym mowa w ust. 4.
16. 
W przypadku wystąpienia do Prezesa URE z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, nieważne jest rozporządzenie przez właściciela zespołem urządzeń dokonane na rzecz podmiotu innego niż operator systemu przesyłowego przed uprawomocnieniem się decyzji Prezesa URE lub, w przypadku wniesienia odwołania od tej decyzji, przed uprawomocnieniem się orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów.