Art. 57. - [Termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w przypadku wygranej aukcji dla morskich farm wiatrowych] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  57.  [Termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w przypadku wygranej aukcji dla morskich farm wiatrowych]
1. 
Termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej przez wytwórcę, którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1, określony w umowie o przyłączenie do sieci zawartej z tym wytwórcą jako podmiotem przyłączanym, upływa nie wcześniej niż termin wskazany w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 35.
2. 
Nie później niż w terminie 90 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach aukcji, o której mowa w ust. 1, zgodnie z art. 34 ust. 2, strony umowy o przyłączenie dostosowują jej postanowienia do wymogów określonych w ust. 1, w szczególności określają nowy termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, a także określają nowy harmonogram przyłączenia.
3. 
W przypadku, o którym mowa w art. 35, strony umowy o przyłączenie dostosowują postanowienia tej umowy do wymogów określonych w ust. 1, w szczególności określają nowy termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, a także określają nowy harmonogram przyłączenia do sieci, w terminie 90 dni od dnia złożenia przez wytwórcę do właściwego operatora systemu elektroenergetycznego wniosku w tej sprawie wraz z oryginałem lub poświadczoną kopią ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 35.