Art. 56. - [Określenie nowego terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  56.  [Określenie nowego terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej]
1. 
Wytwórca:
1)
będący stroną umowy o przyłączenie, w której termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada przed dniem 31 grudnia 2028 r., oraz
2)
który nie uzyskał decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1, z powodu upływu terminu na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, oraz
3)
który zamierza uczestniczyć w aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1

- może zwrócić się do dnia 31 marca 2022 r. do operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego z wnioskiem o zmianę tej umowy przez określenie w niej nowego terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, przy czym termin ten nie może przypadać później niż w dniu 31 grudnia 2028 r.

2. 
W terminie 90 dni od dnia złożenia przez wytwórcę wniosku, o którym mowa w ust. 1, strony umowy o przyłączenie aktualizują jej postanowienia, w szczególności określają nowy termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, a także określają nowy harmonogram przyłączenia do sieci.