Art. 55. - [Termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w przypadku uzyskania decyzji ustalającej cenę będącą podstawą do pokrycia ujemnego salda] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  55.  [Termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w przypadku uzyskania decyzji ustalającej cenę będącą podstawą do pokrycia ujemnego salda]
1. 
Termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej przez wytwórcę, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, określony w umowie o przyłączenie do sieci zawartej z tym wytwórcą jako podmiotem przyłączanym, upływa nie wcześniej niż termin wskazany w art. 15 ust. 2 pkt 4, z uwzględnieniem art. 24.
2. 
Nie później niż w terminie 90 dni od otrzymania przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego informacji, o której mowa w art. 18 ust. 8, strony umowy o przyłączenie dostosowują jej postanowienia do wymogów określonych w ust. 1, w szczególności określają nowy termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, a także określają nowy harmonogram przyłączenia.