Art. 54. - [Gwarancja niezawodnych dostaw energii w umowie o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  54.  [Gwarancja niezawodnych dostaw energii w umowie o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej]
1. 
Operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego gwarantuje w umowie o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej, w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda, niezawodne dostawy energii od dnia, w którym upływa 7 lat od otrzymania przez właściwego operatora systemu przesyłowego albo operatora systemu dystrybucyjnego informacji, o której mowa w art. 18 ust. 8 - w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3, albo informacji, o której mowa w art. 34 ust. 5 - w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 4, pod warunkiem:
1)
uzgodnienia przez Prezesa URE planu rozwoju sieci lub jego aktualizacji z harmonogramem umożliwiającym dotrzymanie tego terminu oraz
2)
braku wystąpienia okoliczności niezależnych od właściwego operatora systemu przesyłowego albo operatora systemu dystrybucyjnego, mających wpływ na niezachowanie tego terminu.
2. 
Na zasadzie równoprawnego traktowania, operator systemu przesyłowego albo operator systemu dystrybucyjnego może w uzasadnionych przypadkach zobowiązać się w umowie o przyłączenie, że zagwarantuje niezawodne dostawy energii w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 1.