Art. 53. - [Zwrot zaliczki i zabezpieczenia] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  53.  [Zwrot zaliczki i zabezpieczenia]
1. 
W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej:
1)
odmówi wydania warunków przyłączenia albo wstępnych warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z wytwórcą ubiegającym się o przyłączenie do sieci z powodu braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia, niezwłocznie zwraca pobraną zaliczkę, a także zabezpieczenie, jeżeli zostało złożone;
2)
wyda warunki przyłączenia albo wstępne warunki przyłączenia po terminie, o którym mowa w art. 50 ust. 2, wypłaca odsetki od wniesionej zaliczki liczone za każdy dzień zwłoki w wydaniu tych warunków albo wstępnych warunków;
3)
wyda warunki przyłączenia albo wstępne warunki przyłączenia, które będą przedmiotem sporu między przedsiębiorstwem energetycznym a wytwórcą ubiegającym się o ich wydanie i spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść tego wytwórcy, zwraca pobraną zaliczkę, wraz z odsetkami liczonymi od dnia jej wniesienia do dnia jej zwrotu, o ile nie nastąpi przyłączenie.
2. 
Stopę odsetek, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się w wysokości równej rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca roku, w którym złożono wniosek o wydanie warunków przyłączenia, według danych opublikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Główny Urząd Statystyczny.