Art. 52. - [Zabezpieczenie wykonania zobowiązań wytwórcy wynikających z warunków przyłączenia] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  52.  [Zabezpieczenie wykonania zobowiązań wytwórcy wynikających z warunków przyłączenia]
1. 
Wytwórca ubiegający się o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci, który do wniosku o określenie warunków przyłączenia załączył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2, oprócz zaliczki, o której mowa w art. 7 ust. 8a ustawy - Prawo energetyczne, składa zabezpieczenie wykonania zobowiązań wytwórcy wynikających z warunków przyłączenia w wysokości 60 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o wydanie warunków przyłączenia.
2. 
Zabezpieczenie może być złożone w formie:
1)
kaucji, wniesionej na oprocentowany rachunek bankowy prowadzony dla przedsiębiorstwa energetycznego, do którego sieci dany podmiot ubiega się o przyłączenie, lub
2)
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.
3. 
W gwarancji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, instytucja finansowa zobowiązuje się na piśmie, przez okres ważności warunków przyłączenia, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie - przez okres obowiązywania umowy o przyłączenie, a także przez okres 120 dni następujących po tych okresach, do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie, zabezpieczonej kwoty należności, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.
4. 
Gwarancja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być udzielona przez instytucję finansową, która:
1)
ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2)
posiada rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych, nadany przez agencję ratingową:
a)
Fitch, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB, lub
b)
Moody's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej Baa2, lub
c)
Standard & Poor's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB.
5. 
Za aktualny rating kredytowy, o którym mowa w ust. 4, uznaje się długoterminowy rating kredytowy z najniższą kategorią ratingową spośród ostatnio nadanych temu podmiotowi przez agencje ratingowe wskazane w ust. 4 lub podtrzymanych kategorii ratingowych. Warunkiem koniecznym uznania ratingu kredytowego za aktualny jest nadanie lub podtrzymanie kategorii ratingowej przez agencję ratingową, wskazaną w ust. 4, nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 18 miesięcy kalendarzowych.
6. 
Z zastrzeżeniem art. 53 ust. 1 pkt 1 i 3, zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 30 dni od:
1)
zrealizowania przez wytwórcę ubiegającego się o przyłączenie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie;
2)
rozwiązania albo odstąpienia od umowy o przyłączenie, w przypadku gdy do zrealizowania przez wytwórcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie nie doszło na skutek rozwiązania albo odstąpienia od umowy o przyłączenie z przyczyn zawinionych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej.
7. 
Wraz ze zwrotem zabezpieczenia zgodnie z ust. 6, wniesionego w formie kaucji, wypłaca się odsetki od kwoty wniesionego zabezpieczenia, w wysokości równej 50% stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, z uwzględnieniem art. 53 ust. 2.
8. 
Zabezpieczenie podlega zatrzymaniu w przypadku:
1)
gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie odmówi zawarcia umowy o przyłączenie;
2)
rozwiązania albo odstąpienia od umowy o przyłączenie, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2.
9. 
Zabezpieczenie składa się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.