Art. 50. - [Wydanie wstępnych warunków przyłączenia w przypadku uprzedniego wydania dla danego miejsca przyłączenia wstępnych warunków przyłączenia; termin wydania warunków przyłączenia lub wstępnych warunków przyłączenia] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  50.  [Wydanie wstępnych warunków przyłączenia w przypadku uprzedniego wydania dla danego miejsca przyłączenia wstępnych warunków przyłączenia; termin wydania warunków przyłączenia lub wstępnych warunków przyłączenia]
1. 
Przedsiębiorstwo energetyczne może wydać wstępne warunki przyłączenia, mimo uprzedniego wydania dla danego miejsca przyłączenia wstępnych warunków przyłączenia w zakresie mocy przekraczającej łączną maksymalną moc zainstalowaną morskich farm wiatrowych, w miejscu przyłączenia i grupie miejsc przyłączenia, wynikającą z planu rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy - Prawo energetyczne, dla której nie zostało przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4.
2. 
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia albo wstępne warunki przyłączenia w terminie 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia albo od dnia wniesienia zaliczki w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, a w przypadku podmiotu, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2 - od dnia wniesienia zaliczki albo wniesienia zabezpieczenia w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.