Art. 5. - [Zabezpieczenie wypełnienia zobowiązania do wytworzenia w określonym terminie i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  5.  [Zabezpieczenie wypełnienia zobowiązania do wytworzenia w określonym terminie i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części]
1. 
Wytwórca ubiegający się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4 ustanawia zabezpieczenie finansowe, zwane dalej "zabezpieczeniem", wypełnienia przez tego wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, w wysokości 60 zł za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej morskiej farmy wiatrowej.
2. 
Zabezpieczenie może być ustanowione w formie:
1)
kaucji, wniesionej na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", lub
2)
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.
3. 
W gwarancji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, instytucja finansowa zobowiązuje się, w okresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, a także przez okres 120 dni następujących po tych okresach, do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na pierwsze żądanie Prezesa URE, kwoty zabezpieczenia, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.
3a. 
W celu spełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 3, gwarancja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może zostać ustanowiona na okres nie krótszy niż dwa lata, pod warunkiem złożenia przez wytwórcę zobowiązania do jej każdorazowego przedłużania, względnie ustanowienia we właściwej wysokości kaucji, najpóźniej na 90 dni przed upływem terminu, na jaki została ustanowiona gwarancja, w okresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z zastrzeżeniem art. 24 albo art. 35, a także przez okres 120 dni następujących po tych okresach.
4. 
Gwarancja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być udzielona przez instytucję finansową, która:
1)
ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2)
posiada aktualny rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.) nadany przez agencję ratingową:
a)
Fitch, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB, lub
b)
Moody's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej Baa2, lub
c)
Standard & Poor's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB.
5. 
Za aktualny rating kredytowy, o którym mowa w ust. 4, uznaje się długoterminowy rating kredytowy z najniższą kategorią ratingową spośród ostatnio nadanych temu podmiotowi przez agencje ratingowe wskazane w ust. 4 lub podtrzymanych kategorii ratingowych. Warunkiem koniecznym uznania ratingu kredytowego za aktualny jest nadanie lub podtrzymanie kategorii ratingowej przez agencję ratingową, wskazaną w ust. 4, nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 18 miesięcy kalendarzowych.
6. 
Dokumentem potwierdzającym ustanowienie zabezpieczenia jest:
1)
w przypadku kaucji - potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa URE, na kwotę wyrażoną w złotych;
2)
w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - oryginał tej gwarancji zawierającej co najmniej następujące dane:
a)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy,
b)
numer NIP, o ile wytwórcy nadano ten numer,
c)
lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, dla której ustanowiono gwarancję,
d)
dane gwaranta,
e)
wskazanie, że wyłącznym beneficjentem gwarancji jest Prezes URE,
f)
datę i miejsce udzielenia gwarancji,
g)
sumę gwarancji wyrażoną w złotych,
h)
okres obowiązywania gwarancji,
i)
zobowiązanie do wypłaty sumy gwarancyjnej bezwarunkowo i niezwłocznie, po zgłoszeniu pierwszego żądania zapłaty przez Prezesa URE.
7. 
Gwarancja nie może przewidywać wymogów dotyczących poświadczenia podpisów osób reprezentujących beneficjenta, a także niewynikających z przepisów prawa wymogów dotyczących formy, trybu lub miejsca złożenia żądania zapłaty sumy gwarancji.
8. 
Do gwarancji sporządzonej w języku innym niż język polski wytwórca dołącza oryginał tłumaczenia przysięgłego tej gwarancji na język polski.
9. 
W przypadku podpisania gwarancji przez pełnomocników instytucji finansowej do dokumentu gwarancji wytwórca dołącza także oryginały lub uwierzytelnione przez osoby do tego umocowane kopie dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa.
10. 
Kaucję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, uznaje się za skutecznie wniesioną po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Prezesa URE.
11. 
Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie:
1)
60 dni od dnia wypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, przy czym kaucja zwracana jest w całości również w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lub art. 32 ust. 1, pod warunkiem że wytwórca złożył odpowiednio wniosek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, lub poinformował Prezesa URE o zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej zgodnie z art. 32 ust. 1 nie później niż 90 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę obejmująca pierwszą morską turbinę wiatrową wchodzącą w skład morskiej farmy wiatrowej stała się ostateczna;
2)
14 dni od dnia:
a)
otrzymania ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 4, albo
b)
zamknięcia sesji aukcji - w przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała aukcji;
3)
14 dni od dnia, w którym wytwórca dokonał zmiany formy zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 15, przy czym zabezpieczenie podlega zwrotowi w części zastąpionej inną formą zabezpieczenia.
12. 
W przypadku obniżenia mocy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lub art. 32 ust. 1, połowa wysokości kaucji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, odpowiadającej wartości obniżenia mocy podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE lub Prezes URE realizuje gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w odniesieniu do połowy kwoty odpowiadającej wartości obniżenia mocy, jeżeli wytwórca złożył wniosek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, lub poinformował Prezesa URE o zmianie mocy zainstalowanej zgodnie z art. 32 ust. 1, po upływie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę morskiej farmy wiatrowej stała się ostateczna. W stosunku do pozostałej części kaucji przepis ust. 11 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
13. 
W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, kaucja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE lub Prezes URE realizuje gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w odniesieniu do kwoty odpowiadającej tej części mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, dla której wytwórca nie uzyskał koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w tym terminie, chyba że wytwórca wykaże, że niespełnienie zobowiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo art. 31 ust. 4 pkt 5, nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
14. 
W przypadku nieprzedłużenia przez wytwórcę gwarancji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie określonym w ust. 3a, i jednocześnie braku ustanowienia w tym terminie zabezpieczenia w innej, przewidzianej ustawą formie, Prezes URE realizuje gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w odniesieniu do kwoty odpowiadającej tej części mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, dla której wytwórca nie przedłużył gwarancji lub nie ustanowił zabezpieczenia w innej formie w tym terminie.
15. 
Zabezpieczenie wnoszone w drodze kaucji może być zastępowane gwarancją bankową lub ubezpieczeniową. Zabezpieczenie wnoszone w drodze gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może być zastępowane kaucją. Forma zabezpieczenia może być zmieniana nie częściej niż raz w roku. Przepisy ust. 1-14 stosuje się odpowiednio.