Art. 49. - [Wstępne warunki przyłączenia] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  49.  [Wstępne warunki przyłączenia]
1. 
W przypadku ubiegania się o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej, dla której wytwórca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 2, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej wydaje, zamiast warunków przyłączenia, wstępne warunki przyłączenia, na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania do miejsc przyłączenia określonych w uzgodnionym przez Prezesa URE planie rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy - Prawo energetyczne.
2. 
W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi wydania wstępnych warunków przyłączenia, niezwłocznie powiadamia o odmowie i jej przyczynach Prezesa URE i wytwórcę. W sprawach spornych dotyczących odmowy wydania wstępnych warunków przyłączenia rozstrzyga Prezes URE na wniosek wytwórcy.
3. 
Wstępne warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich doręczenia, z uwzględnieniem art. 51 ust. 2.
4. 
Wstępne warunki przyłączenia morskiej farmy wiatrowej nie stanowią zobowiązania przedsiębiorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
5. 
Wstępne warunki przyłączenia i warunki przyłączenia morskiej farmy wiatrowej mogą określać warunki niegwarantujące niezawodnych dostaw energii, które zostaną uwzględnione w umowie o przyłączenie.
6. 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do wstępnych warunków przyłączenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo energetyczne, dotyczące warunków przyłączenia, przy czym do wstępnych warunków przyłączenia nie ma obowiązku załączenia projektu umowy o przyłączenie.
7. 
Zmiana warunków przyłączenia lub wydanie nowych warunków przyłączenia w miejsce warunków, które stanowiły podstawę do zawarcia umowy o przyłączenie, po zawarciu umowy o przyłączenie, nie wymagają wydania wstępnych warunków przyłączenia, chyba że zmiana dotyczy zwiększenia mocy przyłączeniowej.