Art. 45. - [Dialog z dostawcami materiałów i usług przed przedłożeniem zaktualizowanego planu łańcucha dostaw materiałów i usług] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  45.  [Dialog z dostawcami materiałów i usług przed przedłożeniem zaktualizowanego planu łańcucha dostaw materiałów i usług]
1. 
Wytwórca, przed przedłożeniem zaktualizowanego planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 3, jest obowiązany przeprowadzić dialog z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.
2. 
Dialog prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych dostawców i oferowanych przez nich rozwiązań.