Art. 44. - [Przekazywanie ministrowi planu łańcucha dostaw materiałów i usług oraz sprawozdań wytwórcy] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  44.  [Przekazywanie ministrowi planu łańcucha dostaw materiałów i usług oraz sprawozdań wytwórcy]

Prezes URE przekazuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, plan łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 3, oraz sprawozdania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3, ministrowi właściwemu do spraw klimatu i ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych.