Art. 43. - [Obowiązki sprawozdawcze wytwórcy posiadającego prawo do pokrycia ujemnego salda] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  43.  [Obowiązki sprawozdawcze wytwórcy posiadającego prawo do pokrycia ujemnego salda]
1. 
Wytwórca, który uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda, jest obowiązany:
1)
prowadzić dokumentację dotyczącą stopnia realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług wykorzystanych w toku budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 3;
2)
przekazać Prezesowi URE sprawozdanie dotyczące realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 3, w zakresie budowy morskiej farmy wiatrowej wraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w tym przyczyn istotnych odstępstw od realizacji tego planu, w terminie:
a)
18 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, lub od dnia zamknięcia sesji aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1, a następnie przekazywać je co roku, licząc od dnia złożenia pierwszego sprawozdania, do dnia uzyskania pierwszej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej,
b)
6 miesięcy od dnia uzyskania pierwszej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej;
3)
przekazywać Prezesowi URE, co 2 lata, przez okres 6 lat od dnia pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej do sieci właściwego operatora, a następnie co 5 lat, sprawozdania dotyczące realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 3, w zakresie eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w tym przyczyn istotnych odstępstw od realizacji tego planu.
2. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, sporządza się według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i przekazuje w postaci elektronicznej na adres elektroniczny wskazany przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE.
2a. 
Wytwórca, który uznaje informacje zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, za tajemnicę przedsiębiorstwa, wskazuje, które z informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz załącza wersję danego sprawozdania niezawierającą tych informacji.
3. 
Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w wersji niezawierającej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 2a, w terminie 45 dni od dnia otrzymania danego kompletnego sprawozdania.
4. 
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, kierując się koniecznością ujednolicenia formy sporządzania sprawozdań i ułatwienia analizowania zamieszczonych w nich danych.