[Obowiązki wytwórcy; rekompensata finansowa] - Art. 40. - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach... - Dz.U.2022.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Obowiązki wytwórcy; rekompensata finansowa] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  40.  [Obowiązki wytwórcy; rekompensata finansowa]
1. 
Wytwórca, w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda w okresie określonym w art. 6, z uwzględnieniem art. 7, jest obowiązany do:
1)
prowadzenia dokumentacji w ujęciu okresów rozliczania niezbilansowania dotyczącej:
a)
ilości energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda oraz
b)
wartości energii elektrycznej, o której mowa w lit. a, ustalonej na podstawie ceny zawartej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo ceny skorygowanej, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, skorygowanej zgodnie z art. 10 ust. 4 albo 6, z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 38 ust. 5, wyrażonej w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, z uwzględnieniem wskazania daty pierwszego wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci;
2)
obliczenia wartości energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda w danym miesiącu jako suma iloczynów następujących składników, wyznaczonych dla poszczególnych okresów rozliczania niezbilansowania danego miesiąca:
a)
ilości energii elektrycznej w danym okresie rozliczenia niezbilansowania, o której mowa w pkt 1, oraz
b)
ceny rozliczeniowej wyznaczonej w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego dla polskiego obszaru rynkowego dla danego okresu rozliczania niezbilansowania, z zastrzeżeniem że w przypadku gdy proces łączenia rynków dnia następnego jest prowadzony dla okresów dłuższych niż okres rozliczania niezbilansowania, jako cenę dla danego okresu rozliczania niezbilansowania przyjmuje się cenę rozliczeniową jednolitego łączenia rynków dnia następnego wyznaczoną dla okresu obejmującego dany okres rozliczania niezbilansowania;
3)
przekazywania operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, sprawozdania miesięcznego zawierającego informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz wniosku o pokrycie ujemnego salda, obliczonego na podstawie różnicy między wartością energii elektrycznej ustaloną w sposób określony w pkt 2 oraz wartością tej energii elektrycznej ustaloną w sposób określony w pkt 1 lub w sposób określony w ust. 5:
a)
pkt 1, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b,
b)
pkt 2, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
2. 
Wyznaczeni operatorzy rynku energii elektrycznej w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, oferujący usługi obrotu energią elektryczną w polskim obszarze rynkowym w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego, publikują na swojej stronie internetowej ceny rozliczeniowe wyznaczone w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego dla polskiego obszaru rynkowego, dla każdego okresu rozliczania niezbilansowania dostawy energii elektrycznej albo innego okresu dostawy energii elektrycznej, jeżeli proces jednolitego łączenia rynków dnia następnego jest prowadzony dla innych okresów niż okres rozliczania niezbilansowania.
3. 
W przypadku braku możliwości wprowadzenia całości lub części energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej do sieci na skutek:
1)
redysponowania morskiej farmy wiatrowej przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, nieopartego na zasadach rynkowych, wytwórcy w zakresie ilości energii elektrycznej, która nie została wprowadzona do sieci w wyniku tego redysponowania, przysługuje prawo do:
a)
rekompensaty finansowej, z wyjątkiem przypadku, w którym umowa przyłączeniowa nie gwarantuje niezawodnych dostaw energii, w okresie, o którym mowa w art. 54,
b)
pokrycia ujemnego salda w przypadku, w którym umowa przyłączeniowa nie gwarantuje niezawodnych dostaw energii, w okresie, o którym mowa w lit. a;
2)
opóźnienia realizacji przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego inwestycji sieciowych wymaganych do przyłączenia morskiej farmy wiatrowej do sieci, wytwórcy, w zakresie ilości energii elektrycznej, która nie została wprowadzona do sieci w wyniku tego opóźnienia, przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda w okresie od trzydziestego dnia kalendarzowego następującego po dacie złożenia do operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia (EON), z wyłączeniem zakresu, dla którego wymagane jest podanie napięcia, ale nie wcześniej niż od daty gotowości do podania napięcia określonej w umowie o przyłączenie, do daty wydania przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego pozwolenia na podanie napięcia (EON).
4. 
Ilość energii elektrycznej, która nie została wprowadzona do sieci, jest ustalana na podstawie systemów, o których mowa w art. 47 pkt 2.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, rekompensata finansowa i prawo do pokrycia ujemnego salda są wyznaczane dla poszczególnych okresów rozliczania niezbilansowania, w których występowało ograniczenie, w zakresie ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 3, i są równe:
1)
w przypadku prawa wytwórcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - sumie wartości niezbilansowania powodowanej przez tę energię elektryczną w rozliczeniach podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe wytwórcy, o którym mowa w ust. 3, w ramach centralnego mechanizmu bilansowania handlowego, oraz wartości różnicy pomiędzy wartością energii elektrycznej ustaloną w sposób określony w ust. 1 pkt 2 oraz wartością tej energii elektrycznej ustaloną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, wyznaczonymi dla ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, którą wytwórca otrzymałby, gdyby nie wydano polecenia redysponowania;
2)
w przypadku prawa wytwórcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 - wartości ujemnego salda za ilość energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3, gdyby nie doszło do opóźnienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wyznaczonej z zastosowaniem ceny, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, równej 0 zł/MWh.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2:
1)
operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego niezwłocznie przekazuje do wytwórcy informację o wystąpieniu okoliczności powodujących rozpoczęcie biegu okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;
2)
wytwórca do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, załącza:
a)
oświadczenie następującej treści:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że morska farma wiatrowa, w której będzie wytwarzana energia elektryczna z energii wiatru na morzu, pozostaje w gotowości do podania napięcia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia,

b)
kopię informacji otrzymanej od operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, o której mowa w pkt 1;
3)
operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego oraz wytwórca przekazują operatorowi rozliczeń energii odnawialnej kopię pozwolenia na podanie napięcia (EON) odpowiednio niezwłocznie po jego wydaniu oraz po jego otrzymaniu.
7. 
Operator rozliczeń energii odnawialnej przekazuje Prezesowi URE informację o złożeniu przez wytwórcę wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, załączając kopie oświadczenia i informacji, o której mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
8. 
Rekompensata finansowa podlega rozliczeniu z operatorem systemu przesyłowego lub operatorem systemu dystrybucyjnego, który wydał polecenie redysponowania morskiej farmy wiatrowej.
9. 
Ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 5, są równe zero w okresach rozliczania niezbilansowania, dla których cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, była niższa niż 0 złotych za 1 MWh.
10. 
Operator rozliczeń energii odnawialnej, po weryfikacji wniosku o pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przekazanego przez wytwórcę, wypłaca temu wytwórcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, z uwzględnieniem art. 18 ust. 1, na wskazany przez niego rachunek bankowy, kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda obliczoną zgodnie z ust. 1 pkt 3.
11. 
W przypadku gdy w danym miesiącu saldo, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest dodatnie, jest ono rozliczane z przyszłym ujemnym saldem.
12. 
W przypadku gdy saldo obliczone zgodnie z ust. 1 pkt 3, dotyczące danego roku kalendarzowego, jest dodatnie i nie może zostać rozliczone do 31 stycznia roku następującego po danym roku kalendarzowym, jest ono zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej przez wytwórcę do 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy zwrot.
13. 
Ilość energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozliczania niezbilansowania, przewyższająca ilość energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w morskiej farmie wiatrowej przy założeniu, że ta morska farma wiatrowa pracowała w tym czasie z mocą przewyższającą maksymalną moc zainstalowaną czynną przy współczynniku mocy cosö = 1, nie stanowi podstawy do wyliczenia ujemnego salda zgodnie z ust. 1 pkt 3.
14. 
Ilość energii elektrycznej wytworzonej w ciągu danego miesiąca przewyższająca ilość energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w morskiej farmie wiatrowej o mocy zainstalowanej elektrycznej wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo ofercie, o której mowa w art. 31 ust. 1, uzyskującej stopień wykorzystania mocy obliczony w oparciu o iloraz energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci w tym miesiącu i mocy zainstalowanej elektrycznej tej morskiej farmy wiatrowej wynikającej z koncesji udzielonej wytwórcy, nie stanowi podstawy do wyliczenia ujemnego salda zgodnie z ust. 1 pkt 3.
15. 
Operator rozliczeń energii odnawialnej udostępnia nieodpłatnie wytwórcom oraz podmiotom, o których mowa w art. 41 ust. 1, platformę elektroniczną do wymiany informacji rozliczeniowych i zamieszcza na niej aktualne dane o rozliczeniu ujemnego salda.