Art. 39. - [Informacja o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej wynikającej z decyzji o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  39.  [Informacja o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej wynikającej z decyzji o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda]
1. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw klimatu, Prezesa URE, wytwórcę, operatora rozliczeń energii odnawialnej i operatora systemu przesyłowego albo operatora systemu dystrybucyjnego, na którego obszarze działania została przyłączona morska farma wiatrowa, o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej, udzielanej wytwórcy w drodze decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1.
2. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje niezwłocznie podmioty, o których mowa w ust. 1, również o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej niezgodność pomocy publicznej udzielanej wytwórcy w drodze decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1, z rynkiem wewnętrznym.
3. 
Prezes URE w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1.