Art. 38. - [Warunki i okres przysługiwania prawa do pokrycia ujemnego salda] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  38.  [Warunki i okres przysługiwania prawa do pokrycia ujemnego salda]
1. 
Wytwórcy, na rzecz którego Prezes URE wydał decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo który wygrał aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1, przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda.
2. 
Prawo do pokrycia ujemnego salda przysługuje w okresie wskazanym w art. 6, z zastrzeżeniem art. 7, wytwórcy, który:
1)
wypełnił zobowiązanie do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w terminach, o których mowa w:
a)
art. 15 ust. 2 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 24,
b)
art. 31 ust. 4 pkt 5, z zastrzeżeniem art. 35;
2)
utrzymywał ciągłość terminowego przedłużenia zabezpieczenia - w przypadku wytwórców, którzy korzystali z rozwiązania, o którym mowa w art. 5 ust. 3a, przez okres, o którym mowa w tym przepisie.
3. 
W przypadku niewypełnienia w części przez wytwórcę zobowiązania do:
1)
wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w terminach, o których mowa w:
a)
art. 15 ust. 2 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 24,
b)
art. 31 ust. 4 pkt 5, z zastrzeżeniem art. 35,
2)
terminowego przedłużenia zabezpieczenia w trybie, o którym mowa w art. 5 ust. 3a, przez okres, o którym mowa w tym przepisie

- przepis ust. 2 stosuje się w odniesieniu do ilości energii obliczonej zgodnie z art. 7, wynikającej z tej części mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, dla której wytwórca uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej lub decyzję o zmianie koncesji przed upływem tych terminów, a w przypadku wytwórców korzystających z rozwiązania, o którym mowa w art. 5 ust. 3 a, do części mocy nie większej niż moc, względem której wytwórca terminowo przedłużył zabezpieczenie.

4. 
Prawo do pokrycia ujemnego salda przysługuje wytwórcy, który poinformuje Prezesa URE o braku możliwości spełnienia zobowiązania do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w terminach, o których mowa w:
1)
art. 15 ust. 2 pkt 4, z uwzględnieniem art. 24,
2)
art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 35

- nie później niż na 12 miesięcy przed upływem tych terminów, a następnie w ciągu 24 miesięcy od dnia upływu tych terminów wytworzy i wprowadzi do sieci energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. 
Cena wskazana w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo z decyzji zmieniającej tę decyzję na podstawie art. 20 ust. 5, albo wynikająca z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo cena skorygowana, o której mowa w art. 11 ust. 3, a także cena skorygowana, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6, podlegają corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", począwszy od:
1)
roku 2022 - w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo
2)
roku następującego po roku rozstrzygnięcia aukcji - w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 4.
6. 
Ilość energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci, którą wytwórca ma prawo rozliczyć z operatorem rozliczeń energii odnawialnej w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda, ustala się na podstawie udostępnianych przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, na którego obszarze działania została przyłączona morska farma wiatrowa, rzeczywistych wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dla poszczególnych okresów rozliczania niezbilansowania w danym miesiącu. Prawo dostępu do tych danych otrzymuje także operator rozliczeń energii odnawialnej w celu weryfikacji wniosków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3.
7. 
Operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego, na którego obszarze działania została przyłączona morska farma wiatrowa, przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca, dotyczące tego miesiąca dane:
1)
o ilości energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci w poszczególnych okresach rozliczania niezbilansowania - określone na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych;
2)
o ilości energii elektrycznej, która nie została wytworzona w morskiej farmie wiatrowej w poszczególnych okresach rozliczania niezbilansowania na skutek redysponowania morskiej farmy wiatrowej przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, nieopartego na zasadach rynkowych - określone na podstawie systemu, o którym mowa w art. 47 pkt 2.