Art. 36. - [Przekazanie Prezesowi URE analizy finansowej inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  36.  [Przekazanie Prezesowi URE analizy finansowej inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej]

Wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 34 ust. 4, przedkłada Prezesowi URE analizę finansową inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej ze wskazaniem oczekiwanej wewnętrznej stopy zwrotu z tej inwestycji, zweryfikowaną przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.