Art. 34. - [Zamknięcie sesji aukcji; unieważnienie aukcji] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  34.  [Zamknięcie sesji aukcji; unieważnienie aukcji]
1. 
Prezes URE zamyka sesję aukcji w terminie określonym w ogłoszeniu o aukcji.
2. 
Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu sesji aukcji podaje do publicznej wiadomości i aktualizuje na swojej stronie internetowej informacje o:
1)
wynikach aukcji, w tym o:
a)
wytwórcach:
których oferty wygrały aukcję,
którzy otrzymali powiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 5, ze wskazaniem dostępnej pozostałej mocy zainstalowanej elektrycznej objętej tą aukcją oraz informacji o wynikach powiadomienia, o których mowa w art. 33 ust. 5 pkt 1 albo 2,
b)
cenie w złotych, z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, będącą podstawą do rozliczenia ujemnego salda w odniesieniu do poszczególnych morskich farm wiatrowych objętych ofertami, które wygrały aukcje,
c)
mocy zainstalowanej elektrycznej poszczególnych morskich farm wiatrowych objętych ofertami, ze wskazaniem ofert, które wygrały aukcje,
d)
łącznej szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórcy, którzy wygrali aukcję, planują wytworzyć w morskich farmach wiatrowych i wprowadzić do sieci w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda,
e)
planowanych datach pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych objętych ofertami, które wygrały aukcje,
f)
wartości, o jaką obniżona została maksymalna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji, w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 4, albo
2)
wskazaniu przyczyn unieważnienia aukcji.
3. 
Prezes URE unieważnia aukcję, w przypadku gdy:
1)
wszystkie oferty zostały odrzucone;
2)
z przyczyn technicznych aukcja nie może zostać przeprowadzona.
4. 
Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu sesji aukcji informuje o jej wynikach wytwórców, których oferty wygrały aukcję.
5. 
Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu sesji aukcji:
1)
przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej i operatorowi systemu przesyłowego informacje zawierające dane wytwórców, których oferty wygrały aukcję, i dane dotyczące mocy zainstalowanej morskich farm wiatrowych oraz szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórcy, którzy wygrali aukcję, planują wytworzyć w morskich farmach wiatrowych i wprowadzić do sieci w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda;
2)
publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE plany łańcucha dostaw materiałów i usług, o których mowa w art. 42 ust. 1, załączone do wniosków, o których mowa w art. 26 ust. 4, przez wytwórców, których oferty wygrały aukcje.
6. 
W przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 5 pkt 1, Prezes URE niezwłocznie:
1)
aktualizuje informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 8 pkt 1;
2)
przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej i operatorowi systemu przesyłowego informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 1.
7. 
Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu i ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych informację, w postaci elektronicznej, o wyniku aukcji albo o jej unieważnieniu, w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia sesji aukcji.
8. 
Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera:
1)
wykaz wytwórców, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ofert, które wygrały aukcję, oraz informacji o:
a)
oferowanej w aukcji przez każdego z wytwórców cenie w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh,
b)
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych objętej ofertami,
c)
łącznej szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórcy, którzy złożyli oferty, planowali wytworzyć w morskich farmach wiatrowych i wprowadzić do sieci w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda,
d)
wartości, o jaką obniżona została maksymalna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji, w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 4, albo
2)
wskazanie przyczyn unieważnienia aukcji - w przypadku jej unieważnienia.