Art. 33. - [Rozstrzygnięcie o wygranej w aukcji] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  33.  [Rozstrzygnięcie o wygranej w aukcji]
1. 
Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy spełnili następujące warunki:
1)
zaoferowali najniższą cenę energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej oraz
2)
złożone przez nich oferty łącznie nie przekroczyły 100% łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych określonej w ogłoszeniu o aukcji dla danego miejsca przyłączenia lub grupy miejsc przyłączenia i 90% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych objętej wszystkimi ofertami dla danego miejsca przyłączenia lub grupy miejsc przyłączenia.
2. 
Oferty, których wygrana w aukcji powodowałaby przekroczenie 100% łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych w miejscu przyłączenia lub grupie miejsc przyłączenia określonej w ogłoszeniu o aukcji zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 6, nie wygrywają aukcji, a przy rozstrzyganiu aukcji brane są pod uwagę następne w kolejności oferty z najniższą ceną energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej.
3. 
W przypadku gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, o wygranej w aukcji rozstrzyga kolejność złożonych ofert.
4. 
W przypadku gdy:
1)
następny w kolejności uczestnik aukcji przedstawi ofertę, w której:
a)
wielkość mocy zainstalowanej, o którą jego oferta przekracza pozostałą moc zainstalowaną elektryczną objętą aukcją, jest nie większa niż 500 MW,
b)
wielkość mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wskazanej w jego ofercie nie przekracza pozostałych mocy, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 6, w miejscu przyłączenia i grupie miejsc przyłączenia, których ta oferta dotyczy,
2)
pozostała moc zainstalowana elektryczna objęta aukcją jest mniejsza od mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wskazanej w ofercie następnego według kolejności uczestnika aukcji,
3)
określona w art. 29 ust. 3 lub na podstawie art. 29 ust. 6 maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji, jest nie mniejsza niż 500 MW,
4)
w tej aukcji złożono co najmniej jedną ofertę z ceną wyższą lub równą cenie zaoferowanej przez takiego następnego w kolejności uczestnika aukcji

- uczestnik, o którym mowa w pkt 1, wygrywa aukcję, a wielkość mocy zainstalowanej, o którą oferta tego uczestnika aukcji przekracza pozostałą moc zainstalowaną elektryczną objętą aukcją, pomniejsza maksymalną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji.

5. 
W przypadku gdy pozostała moc zainstalowana elektryczna objęta aukcją jest mniejsza od mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wskazanej w ofercie następnego według kolejności uczestnika aukcji, a nie zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, pkt 3 lub 4, Prezes URE powiadamia tego uczestnika aukcji o wielkości pozostałej mocy zainstalowanej elektrycznej objętej tą aukcją. Jeżeli ten uczestnik aukcji, w terminie 90 dni od dnia otrzymania powiadomienia:
1)
wyraził zgodę na zmianę oferty przez obniżenie mocy zainstalowanej elektrycznej objętej ofertą do wysokości dostępnej pozostałej mocy zainstalowanej elektrycznej objętej aukcją, taki uczestnik wygrywa aukcję;
2)
nie wyraził zgody na zmianę oferty, nie przyznaje się prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do morskiej farmy wiatrowej wskazanej w ofercie tego uczestnika.