Art. 32. - [Aktualizacja oferty; dostosowanie umowy o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  32.  [Aktualizacja oferty; dostosowanie umowy o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej]
1. 
W okresie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę morskiej farmy wiatrowej stała się ostateczna, wytwórca może zaktualizować ofertę, o której mowa w art. 31 ust. 1, przez złożenie Prezesowi URE oświadczenia o obniżeniu mocy zainstalowanej, o której mowa w art. 31 ust. 4 pkt 2.
2. 
W okresie, o którym mowa w ust. 1, wytwórca może więcej niż raz zaktualizować ofertę przez złożenie Prezesowi URE oświadczenia o obniżeniu mocy zainstalowanej, przy czym obniżenie mocy zainstalowanej morskiej farmy wiatrowej nie może łącznie przekroczyć 10% wartości mocy zainstalowanej określonej w tej ofercie zgodnie z art. 31 ust. 4 pkt 2.
3. 
W przypadku gdy dla morskiej farmy wiatrowej zostało wydane więcej niż jedno pozwolenie na budowę, okres 24 miesięcy liczy się od dnia, w którym pierwsza decyzja o pozwoleniu na budowę, obejmująca morską turbinę wiatrową, stała się ostateczna.
4. 
Prezes URE informuje wytwórcę, operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego oraz operatora rozliczeń energii odnawialnej o aktualizacji oferty w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia wytwórcy.
5. 
Umowa o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej podlega dostosowaniu do mocy zainstalowanej elektrycznej wskazanej w informacji Prezesa URE, o której mowa w ust. 4, w terminie 60 dni od otrzymania przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego tej informacji.
6. 
W przypadku odmowy przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego albo przez wytwórcę dostosowania umowy o przyłączenie do sieci stosuje się art. 8 ustawy - Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem że Prezes URE wydaje rozstrzygnięcie w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu.