Art. 31. - [Składanie ofert; odrzucenie oferty; maksymalna cena w ofercie] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  31.  [Składanie ofert; odrzucenie oferty; maksymalna cena w ofercie]
1. 
Wytwórca będący uczestnikiem aukcji, od godziny otwarcia do godziny zamknięcia sesji aukcji, przekazuje ofertę za pomocą formularza zamieszczonego na internetowej platformie aukcyjnej.
2. 
Uczestnik aukcji w trakcie sesji aukcji składa jedną ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona i wprowadzona do sieci w danej morskiej farmie wiatrowej.
3. 
Ofertę opatruje się datą oraz godziną jej złożenia z dokładnością co najmniej do jednej minuty, a także nadaje się jej, zgodnie z kolejnością, indywidualny numer wpływu, stanowiący unikalny numer identyfikacyjny danej oferty.
4. 
Oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera w szczególności:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby uczestnika aukcji;
2)
lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, w której będzie wytwarzana energia elektryczna przez uczestnika aukcji;
3)
miejsce przyłączenia morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej, określone we wstępnych warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie;
4)
cenę, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, będącą podstawą do rozliczenia ujemnego salda;
5)
zobowiązanie się uczestnika aukcji do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej po uzyskaniu koncesji, w terminie 7 lat od dnia zamknięcia sesji aukcji;
6)
wskazanie szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórca planuje wytworzyć w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzić do sieci w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda.
5. 
Oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
6. 
Aukcja odbywa się w jednej sesji aukcji.
7. 
Oferta każdego uczestnika aukcji jest niedostępna dla pozostałych uczestników aukcji.
8. 
Na godzinę przed zamknięciem sesji aukcji oferty nie podlegają modyfikacji ani wycofaniu.
9. 
Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 4 pkt 4, przekracza maksymalną cenę określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.
10. 
Maksymalną cenę, o której mowa w ust. 11, ustala się na poziomie uwzględniającym istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania morskich farm wiatrowych, mając na uwadze konieczność uniknięcia nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych.
11. 
Minister właściwy do spraw klimatu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną cenę, wyrażoną w złotych za 1 MWh, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji przez wytwórców, uwzględniając:
1)
koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym wytwórca korzysta z prawa do pokrycia ujemnego salda;
2)
koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji;
3)
uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej.