Art. 30. - [Ogłoszenie o aukcji; formalne warunki dopuszczenia do aukcji; regulamin aukcji] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  30.  [Ogłoszenie o aukcji; formalne warunki dopuszczenia do aukcji; regulamin aukcji]
1. 
Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie później niż 6 miesięcy przed dniem jej rozpoczęcia.
2. 
Ogłoszenie o aukcji zawiera:
1)
oznaczenie aukcji;
2)
termin przeprowadzenia sesji aukcji;
3)
godziny otwarcia i zamknięcia sesji aukcji;
4)
maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji;
5)
informację o sposobie składania ofert;
6)
informację o maksymalnej łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych, dla której:
a)
nie wydano warunków przyłączenia wytwórcom, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2, oraz
b)
nie zostało przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4

- dla miejsc przyłączenia do sieci oraz grup miejsc przyłączenia, na podstawie uzgodnionego przez Prezesa URE planu rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem energii, o którym mowa w art. 16 ustawy - Prawo energetyczne.

3. 
W aukcji mogą wziąć udział wytwórcy, którzy posiadają zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz ustanowili zabezpieczenie, o którym mowa w art. 5.
4. 
Jeżeli na miesiąc przed terminem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, liczba:
1)
wydanych ważnych zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz
2)
wniosków o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji, których termin rozpatrzenia upływa przed terminem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

- jest mniejsza niż trzy, aukcji nie przeprowadza się, a maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których miało zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze tej sesji aukcji, powiększa maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji.

5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Prezes URE niezwłocznie publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE informację o nieprzeprowadzaniu aukcji oraz maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej, która powiększa maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji.
6. 
Aukcji nie rozstrzyga się, jeżeli zostały złożone mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie. W takim przypadku maksymalna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których miało zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze tej aukcji, powiększa maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. 
Aukcję prowadzi się w postaci elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej, o której mowa w art. 78 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej "internetową platformą aukcyjną".
8. 
Prezes URE ustala regulamin aukcji nie później niż 6 miesięcy przed dniem jej rozpoczęcia.
9. 
Regulamin aukcji określa w szczególności:
1)
szczegółowy sposób organizacji aukcji;
2)
szczegółowy sposób składania ofert;
3)
przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji;
4)
wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej;
5)
sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji;
6)
warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej;
7)
szczegółowe warunki techniczne dotyczące obsługi zmian właścicielskich w systemie internetowej platformy aukcyjnej w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 64 ust. 1;
10. 
Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, do zaopiniowania, projekt regulaminu. Minister właściwy do spraw klimatu przedstawia opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego projektu regulaminu.
11. 
Regulamin aukcji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej URE.