Art. 29. - [Lata, w których przeprowadzane są aukcje; maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych w przypadku przyznawania prawa do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  29.  [Lata, w których przeprowadzane są aukcje; maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych w przypadku przyznawania prawa do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji]
1. 
Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje.
2. 
Aukcje przeprowadza się w:
1)
latach 2025, 2027, 2029 i 2031;
2)
2032 r. - w przypadku określonym w ust. 5;
3)
latach innych niż wymienione w pkt 1 i 2, począwszy od 2033 r., w przypadku wydania przepisów na podstawie ust. 6.
3. 
Maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji w kolejnych latach kalendarzowych, wynosi w:
1)
2025 r. - 4 GW;
2)
2027 r. - 4 GW;
3)
2029 r. - 2 GW;
4)
2031 r. - 2 GW.
4. 
W przypadku gdy łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych wynikająca z ofert, które wygrały aukcje, jest mniejsza od maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych określonej dla danego roku kalendarzowego w ust. 3, pozostała różnica powiększa maksymalną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji.
5. 
W przypadku gdy łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, wynikająca z ofert, które wygrały aukcję w 2031 r., jest mniejsza od maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych określonej dla tego roku kalendarzowego zgodnie z ust. 3 pkt 2 i ust. 4, Prezes URE przeprowadza aukcję dla pozostałej różnicy w 2032 r., pod warunkiem że wynosi ona co najmniej 500 MW.
6. 
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, do dnia 30 kwietnia danego roku, maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym, uwzględniając:
1)
istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania morskich farm wiatrowych;
2)
koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym wytwórcy będą korzystać z prawa do pokrycia ujemnego salda;
3)
koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji;
4)
uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej;
5)
bezpieczeństwo energetyczne państwa;
6)
strategiczne kierunki działań państwa w sektorze energii.
7. 
Maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji w 2025 r., 2027 r., 2029 r. i 2031 r., może zostać obniżona, w przypadku gdy jest to niezbędne dla zrównoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne.
8. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia aukcji Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, obniżyć wielkość maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych, o której mowa w ust. 3, mając na uwadze bezpieczeństwo funkcjonowania systemu energetycznego, bezpieczeństwo dostaw energii oraz potrzebę utrzymania rozwoju energetyki wiatrowej na morzu przez system wsparcia, mimo dokonania obniżenia tej wielkości.