Art. 27. - [Zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  27.  [Zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji]
1. 
Prezes URE wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji albo odmawia jego wydania w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie tego zaświadczenia.
2. 
Prezes URE odmawia wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, w drodze postanowienia, w przypadku gdy:
1)
wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 26 ust. 4-6, lub
2)
wytwórca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2, lub
3)
wytwórca jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a-c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
3. 
(uchylony).
4. 
Termin ważności zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wynosi 36 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia. Termin ten nie może być dłuższy niż termin ważności dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 5 pkt 1 i 3.