Art. 26. - [Ocena formalna przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej morskiej farmie wiatrowej; wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  26.  [Ocena formalna przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej morskiej farmie wiatrowej; wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji]
1. 
Prawo do pokrycia ujemnego salda może być przyznane w drodze aukcji wytwórcy, który uzyskał zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz wytworzy energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w morskiej farmie wiatrowej zlokalizowanej w granicach obszaru określonego w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy.
2. 
Wytwórca, który zamierza uczestniczyć w aukcji, podlega ocenie formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzania tej energii do sieci.
3. 
Postępowanie w sprawie oceny formalnej, o której mowa w ust. 2, przeprowadza Prezes URE na wniosek wytwórcy o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji.
4. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
2)
lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, nie większą jednak niż moc zainstalowana elektryczna wynikająca z pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej;
3)
miejsce albo miejsca przyłączenia morskiej farmy wiatrowej określone we wstępnych warunkach przyłączenia albo w umowie lub umowach o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej;
4)
podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania.
5. 
Do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wytwórca dołącza:
1)
oryginał lub poświadczoną kopię wstępnych warunków przyłączenia albo umowy lub umów o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej;
2)
oryginał lub poświadczoną kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej morskiej farmy wiatrowej;
3)
oryginał lub poświadczoną kopię prawomocnego pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej;
4)
harmonogram rzeczowo-finansowy budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zapewniający wytworzenie i wprowadzenie do sieci energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w terminie określonym w art. 31 ust. 4 pkt 5;
5)
plan łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1;
6)
potwierdzenie ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 5, oraz - w przypadku ustanowienia kaucji - numer rachunku bankowego prowadzonego w złotych, na który kaucja ma zostać zwrócona w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 11-13;
7)
schemat elektryczny jednokreskowy:
a)
morskiej farmy wiatrowej, ze wskazaniem wszystkich urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej,
b)
zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy

- z oznaczeniem lokalizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej określonego we wstępnych warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie do sieci;

8)
mapę potwierdzającą, że lokalizacja morskiej farmy wiatrowej odpowiada granicom obszaru, o którym mowa w ust. 1;
9)
w przypadku podpisania wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania wytwórcy - oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wytwórcy.
6. 
Do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wytwórca załącza informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
7. 
Przepisy art. 15 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.