Art. 24. - [Wydłużenie terminu wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  24.  [Wydłużenie terminu wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej]
1. 
Wytwórca, któremu wydano decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, może wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4, w przypadku gdy zaistniały okoliczności uniemożliwiające wytwórcy realizację inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 4, obejmujące:
1)
wystąpienie działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie lub seria zdarzeń, niezależnych od wytwórcy, których nie mógł on uniknąć lub przezwyciężyć, do których zalicza się w szczególności:
a)
klęski żywiołowe, w tym katastrofę naturalną w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897),
b)
wojnę, działania wojenne, akty terroryzmu, zamieszki, awarię elektrowni jądrowej;
2)
naruszenie przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego harmonogramu realizacji umowy o przyłączenie o okres, o który ten operator naruszył harmonogram;
3)
zdarzenie, działanie lub zaniechanie osoby trzeciej, będące następstwem okoliczności, za które wytwórca nie ponosi odpowiedzialności.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
2)
wskazanie decyzji, której dotyczy wniosek;
3)
wskazanie okresu niezbędnego do realizacji inwestycji w wyniku zaistniałych opóźnień;
4)
uzasadnienie potwierdzające zaistnienie przesłanek, o których mowa w ust. 1.
3. 
Do wniosku wytwórca załącza:
1)
szczegółową dokumentację potwierdzającą zaistnienie przesłanek, o których mowa w ust. 1;
2)
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 4, wskazujący na możliwość realizacji inwestycji w okresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;
3)
gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, której termin obowiązywania przekracza o 3 miesiące okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 - w przypadku gdy decyzja, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji, dla której ustanowiono zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
4. 
Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4, ze wskazaniem nowego terminu. Wydłużenie terminu następuje o czas niezbędny do realizacji inwestycji, nie dłuższy niż:
1)
okres wskazany we wniosku oraz
2)
czas opóźnienia spowodowanego okolicznościami określonymi w ust. 1 i skutkami ich zaistnienia.
5. 
Prezes URE odmawia zmiany decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, w przypadku braku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3.