Art. 23. - [Informowanie operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego o zmianie decyzji o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda lub decyzji ustalającej cenę będącą podstawą do pokrycia ujemnego salda; dostosowanie umowy o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  23.  [Informowanie operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego o zmianie decyzji o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda lub decyzji ustalającej cenę będącą podstawą do pokrycia ujemnego salda; dostosowanie umowy o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej]
1. 
W przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 lub art. 22 ust. 1, Prezes URE informuje operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączona jest morska farma wiatrowa, o zmianie decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o zmianie.
2. 
Umowa o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej podlega dostosowaniu do mocy zainstalowanej elektrycznej wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, w terminie 60 dni od wydania przez Prezesa URE decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 2 lub art. 22 ust. 1.
3. 
W przypadku odmowy przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego albo przez wytwórcę dostosowania umowy o przyłączenie do sieci stosuje się art. 8 ustawy - Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem że Prezes URE wydaje rozstrzygnięcie w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu.