Art. 22. - [Zmiana decyzji ustalającej cenę będącą podstawą do pokrycia ujemnego salda] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  22.  [Zmiana decyzji ustalającej cenę będącą podstawą do pokrycia ujemnego salda]
1. 
Na wniosek wytwórcy złożony po upływie 60 dni od dnia doręczenia mu decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, nie później jednak niż w terminie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę morskiej farmy wiatrowej stała się ostateczna, Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, przez:
1)
obniżenie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej określonej w tej decyzji;
2)
ustalenie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej obniżonej w stosunku do mocy określonej w decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1.
2. 
W okresie, o którym mowa w ust. 1, wytwórca może złożyć więcej niż jeden wniosek o obniżenie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, przy czym obniżenie to nie może łącznie przekroczyć 10% wartości mocy zainstalowanej elektrycznej określonej zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 1 lub mocy zainstalowanej elektrycznej obniżonej zgodnie z art. 21 ust. 2.
3. 
W przypadku gdy dla morskiej farmy wiatrowej zostało wydane więcej niż jedno pozwolenie na budowę, termin, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia, w którym pierwsza decyzja o pozwoleniu na budowę obejmująca morską turbinę wiatrową stała się ostateczna.