Art. 21. - [Aktualizacja informacji o mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  21.  [Aktualizacja informacji o mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej]
1. 
Wytwórca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1, składa Prezesowi URE zaktualizowaną informację o mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, nie większą od mocy wskazanej we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1.
2. 
W przypadku gdy zaktualizowana moc zainstalowana elektryczna morskiej farmy wiatrowej, o której mowa w ust. 1, jest niższa od mocy wskazanej we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, Prezes URE w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, zmienia decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 1, przez obniżenie określonej w niej mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej.
3. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez wytwórcę Prezesowi URE zaktualizowanej informacji o mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, nie większej od mocy wskazanej we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, w terminie 60 dni od dnia doręczenia mu decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1.