Art. 20. - [Aktualizacja ceny będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  20.  [Aktualizacja ceny będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda]
1. 
W przypadku gdy po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, i przed rozpoczęciem prac związanych z budową morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzania mocy nastąpiła istotna zmiana w parametrach rzeczowo-finansowych realizacji tej inwestycji powodująca zwiększenie wewnętrznej stopy zwrotu tej inwestycji o więcej niż 0,5 punktu procentowego w stosunku do wewnętrznej stopy zwrotu wynikającej z ceny ustalonej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, wytwórca występuje do Prezesa URE z wnioskiem o aktualizację ceny wskazanej w tej decyzji.
2. 
Przez rozpoczęcie prac, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją w zakresie morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy albo pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że ta inwestycja staje się nieodwracalna. Zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskiwanie zezwoleń i wykonywanie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.
3. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wytwórca wskazuje kalkulację ceny zapewniającej wewnętrzną stopę zwrotu inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy:
1)
równą wewnętrznej stopie zwrotu wynikającej z ceny ustalonej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, powiększonej o sumę 0,5 punktu procentowego i połowy zwiększenia wewnętrznej stopy zwrotu przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, ponad 0,5 punktu procentowego,
2)
nie wyższą jednak niż wewnętrzna stopa zwrotu wynikająca z ceny ustalonej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, powiększona o 1 punkt procentowy

- biorąc pod uwagę stan wiedzy na temat inwestycji, w tym jej przepływów pieniężnych, na dzień wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, oraz z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 38 ust. 5.

4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wytwórca dołącza oryginały lub poświadczone kopie:
1)
analizy finansowej inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy przedłożonej w celu uzyskania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1;
2)
harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 4, wraz z analizą finansową, o której mowa w pkt 1, zaktualizowanymi na dzień złożenia wniosku wyłącznie w odniesieniu do kosztów budowy będących konsekwencją zmian, o których mowa w ust. 1, i zweryfikowanymi przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
5. 
Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo odmawia zmiany tej decyzji, w przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 3 lub 4.