Art. 2. - [Ceny w ustawie a podatek VAT] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  2.  [Ceny w ustawie a podatek VAT]

Ilekroć w ustawie jest mowa o cenie będącej podstawą do rozliczenia ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3, zwanego dalej "ujemnym saldem", cenie skorygowanej lub cenie wynikającej z wniosku lub oferty, należy przez to rozumieć cenę niezawierającą kwoty podatku od towarów i usług.