Art. 19. - [Zrzeczenie się prawa do pokrycia ujemnego salda] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  19.  [Zrzeczenie się prawa do pokrycia ujemnego salda]
1. 
Wytwórca może wystąpić do Prezesa URE z oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do pokrycia ujemnego salda, jeżeli cena określona w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, jest niższa niż cena maksymalna określona w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2.
2. 
Wytwórca może złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1.
3. 
W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1:
1)
zobowiązanie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4, wygasa;
2)
Prezes URE stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1.