Art. 16. - [Wydanie decyzji o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  16.  [Wydanie decyzji o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda]
1. 
Prezes URE, po stwierdzeniu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 15, wydaje, w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, decyzję o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci.
2. 
Decyzja zawiera:
1)
określenie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej;
2)
cenę maksymalną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2;
3)
informację, że:
a)
cena będąca podstawą do rozliczenia ujemnego salda przez wytwórcę w okresie, o którym mowa w art. 6, z uwzględnieniem art. 7, zostanie określona w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1,
b)
wypłata ujemnego salda nastąpi po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności tej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym oraz po dniu wydania przez Prezesa URE decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1,
c)
projektowana inwestycja nie zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci nie zostałoby przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3.
3. 
Prezes URE, niezwłocznie po wydaniu decyzji:
1)
przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych informacje dotyczące:
a)
danych wytwórcy,
b)
szacunkowej ilości energii elektrycznej, wyrażone w MWh, w podziale na kolejne, następujące po sobie lata kalendarzowe, jaką wytwórca planuje wytworzyć i wprowadzić do sieci w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda;
2)
publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej URE", plan łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1, dołączony przez wytwórcę zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 5.
4. 
Prezes URE wydaje decyzję o odmowie przyznania wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci, w przypadku gdy:
1)
wytwórca nie przedstawił danych lub informacji potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z art. 15 lub
2)
upłynął termin określony w art. 13 ust. 1, lub
3)
wytwórca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2, lub
4)
wytwórca jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a-c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), lub;
5)
opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 6, wskazuje, że inwestycja ta zostałaby przeprowadzona w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci nie zostałoby przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3, lub
6)
w przypadku określonym w ust. 6.
5. 
W przypadku przekroczenia łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej określonej w art. 14 ust. 1 Prezes URE zawiadamia wytwórcę o przekroczeniu tej mocy i wysokości przekroczenia.
6. 
Wytwórca może, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, zmienić wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1, przez obniżenie maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej o wysokość przekroczenia, o której mowa w ust. 5. W przypadku niezłożenia takiego wniosku w terminie Prezes URE wydaje decyzję o odmowie przyznania wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci.