Art. 15. - [Elementy wniosku o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  15.  [Elementy wniosku o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda]
1. 
Wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1, składa się do Prezesa URE.
2. 
Wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
2)
informację o mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, nie większej jednak niż moc zainstalowana elektryczna wynikająca ze wstępnych warunków przyłączenia albo warunków przyłączenia, albo umowy lub umów o przyłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej zawartych dla tej morskiej farmy wiatrowej;
3)
lokalizację morskiej farmy wiatrowej, wraz ze wskazaniem, że mieści się w granicach obszarów określonych w załączniku nr 1 do ustawy, i miejsce lub miejsca przyłączenia morskiej farmy wiatrowej określone we wstępnych warunkach przyłączenia albo warunkach przyłączenia, albo w umowie lub umowach o przyłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej;
4)
zobowiązanie się wytwórcy do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części po uzyskaniu koncesji, w terminie 7 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1;
5)
wskazanie szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne, następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórca planuje wytworzyć i wprowadzić do sieci w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda;
6)
podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wytwórcy.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, wytwórca dołącza:
1)
oryginał lub poświadczoną kopię wstępnych warunków przyłączenia albo warunków przyłączenia, albo umowy lub umów o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej;
2)
mapę potwierdzającą, że lokalizacja morskiej farmy wiatrowej mieści się w granicach obszarów określonych w załączniku nr 1 do ustawy;
3)
oryginał lub poświadczoną kopię prawomocnego pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla morskiej farmy wiatrowej;
4)
harmonogram rzeczowo-finansowy budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zapewniający wytworzenie i wprowadzenie do sieci energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4;
5)
plan łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1;
6)
opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wykazujący, że projektowana inwestycja w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z tym zespołem urządzeń nie zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w tej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci nie zostałoby przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3;
7)
dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 6, oraz w przypadku ustanowienia kaucji - numer rachunku bankowego prowadzonego w złotych, na który kaucja ma zostać zwrócona w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 11-13;
8)
schemat elektryczny jednokreskowy:
a)
morskiej farmy wiatrowej, ze wskazaniem wszystkich urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej,
b)
zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy

- z oznaczeniem lokalizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej określonego we wstępnych warunkach przyłączenia albo warunkach przyłączenia, albo umowie lub umowach o przyłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej.

4. 
Do wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, wytwórca załącza informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
5. 
Wytwórca, który uznaje informacje zawarte w planie łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1, za tajemnicę przedsiębiorstwa, jest obowiązany wskazać, które z informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz załączyć wersję planu niezawierającą tych informacji, podlegającą publikacji zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt 2.
6. 
W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1, nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
7. 
Art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), zwanej dalej "Kodeksem postępowania administracyjnego", nie stosuje się.