Art. 12. - [Okres wyprodukowania urządzeń wchodzących w skład morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  12.  [Okres wyprodukowania urządzeń wchodzących w skład morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy]
1. 
Energia elektryczna wytworzona w morskiej farmie wiatrowej po raz pierwszy po dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, lub po dniu zamknięcia sesji aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1, może być przedmiotem prawa do pokrycia ujemnego salda wyłącznie w przypadku, gdy urządzenia wchodzące w skład tej morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy zostały wyprodukowane w okresie 72 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tych urządzeniach, a same urządzenia nie były wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot.
2. 
Do wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej wytwórca, w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4, dołącza oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że urządzenia wchodzące w skład morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy zostały wyprodukowane w okresie 72 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tych urządzeniach, a same urządzenia nie były wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.