Art. 112. - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  112. 
1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2021 r. - 1 200 000 zł;
2)
2022 r. - 1 314 750 zł;
3)
2023 r. - 1 347 619 zł;
4)
2024 r. - 3 381 309 zł;
5)
2025 r. - 2 915 842 zł;
6)
2026 r. - 2 951 238 zł;
7)
2027 r. - 2 987 519 zł;
8)
2028 r. - 3 024 707 zł;
9)
2029 r. - 3 062 825 zł;
10)
2030 r. - 3 101 895 zł.
2. 
Prezes URE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
4. 
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.