Art. 11. - [Aktualizacja ceny będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda w związku ze zbyciem zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  11.  [Aktualizacja ceny będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda w związku ze zbyciem zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy]
1. 
W przypadku zbycia przez wytwórcę zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy zgodnie z art. 58-61, jest on obowiązany, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży albo ustalenia treści tej umowy w sposób określony w art. 58 ust. 8, wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o aktualizację ceny wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 albo w art. 10 ust. 6.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
analizę finansową inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej, sporządzoną zgodnie ze stanem wiedzy o inwestycji na dzień, o którym mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 1 albo pkt 2, zawierającą w szczególności wykaz przepływów pieniężnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, aktualnych na dzień składania wniosku,
2)
kalkulację ceny skorygowanej będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda

- wraz z opinią biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, 1723 i 1843), potwierdzającą prawidłowość przeprowadzonej analizy finansowej i kalkulacji ceny.

3. 
Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, ustala cenę skorygowaną będącą podstawą do pokrycia ujemnego salda w okresie, o którym mowa w art. 6, z uwzględnieniem art. 7:
1)
w drodze zmiany decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo
2)
w drodze decyzji, w przypadku gdy cena wynika z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1

- uwzględniając przepływy pieniężne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.

4. 
Prezes URE, w ramach weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 1, może żądać od wytwórcy skorygowania przedstawionych informacji, o których mowa w ust. 2, lub przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do prawidłowego wyznaczenia nowej ceny skorygowanej, wyznaczając termin na ich przedłożenie nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, bieg terminu określonego w ust. 3 liczony jest od dnia otrzymania przez Prezesa URE dokumentów lub informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym.
5. 
Cena skorygowana, o której mowa w ust. 3, ustalana przez Prezesa URE, zapewnia wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji równą:
1)
wewnętrznej stopie zwrotu z inwestycji wynikającej z ceny ustalonej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo z decyzji zmieniającej tę decyzję na podstawie art. 20 ust. 5, wyznaczonej na dzień wydania tych decyzji - w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3;
2)
wewnętrznej stopie zwrotu z inwestycji określonej dla ceny objętej ofertą, wyznaczonej na dzień złożenia tej oferty - w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 4.
6. 
Cena skorygowana, o której mowa w ust. 3, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Prezes URE wydał decyzję, o której mowa w ust. 3.
7. 
Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
8. 
Prezes URE niezwłocznie po ustaleniu ceny skorygowanej, o której mowa w ust. 3, przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu informację o wysokości tej ceny.
9. 
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaje przepływów pieniężnych uwzględniane przy obliczeniu ceny skorygowanej, o której mowa w ust. 3,
2)
szczegółowy sposób kalkulacji ceny skorygowanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3

- mając na uwadze pomoc inwestycyjną, o której mowa w art. 10 ust. 1, dzień udzielania tej pomocy oraz zasady udzielania pomocy publicznej w zakresie ochrony środowiska i energetyki.