Art. 108. - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  108. 

Przepis art. 7 ust. 8l pkt 2 ustawy zmienianej w art. 94, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do aktualizacji informacji składanych za kwartał następujący po kwartale, w którym niniejsza ustawa weszła w życie.