Art. 107. - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  107. 
1. 
Do wniosków o określenie warunków przyłączenia morskich farm wiatrowych, które nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, przy czym w przypadku:
1)
niedostarczenia do tego przedsiębiorstwa oświadczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 2, lub
2)
niewniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 1, do tego przedsiębiorstwa

- w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej wydaje, zamiast warunków przyłączenia, wstępne warunki przyłączenia.

2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia albo wstępne warunki przyłączenia w terminie 250 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia lub wniesienia zaliczki w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło później.
3. 
W przypadku wytwórcy ubiegającego się o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, który posiada wydane przez to przedsiębiorstwo warunki przyłączenia i na dzień wejścia w życie ustawy nie zawarł umowy o przyłączenie, wydane warunki przyłączenia stają się wstępnymi warunkami przyłączenia z terminem ważności dotychczasowych warunków przyłączenia w przypadku:
1)
niedostarczenia do tego przedsiębiorstwa oświadczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 2, lub
2)
niewniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 1, do tego

- przedsiębiorstwa w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. 
Informację o oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej przedkłada niezwłocznie Prezesowi URE.
5. 
W odniesieniu do:
1)
wniosków o określenie warunków przyłączenia, które nie zostały rozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz
2)
wydanych warunków przyłączenia

- dla morskich farm wiatrowych zlokalizowanych w granicach obszarów określonych w załączniku nr 1 do ustawy przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się.