Art. 10. - [Wartość pomocy inwestycyjnej] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  10.  [Wartość pomocy inwestycyjnej]
1. 
Pomoc inwestycyjna przeznaczona na realizację inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy pomniejsza cenę wskazaną w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikającą z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 11 ust. 3.
2. 
Wartość pomocy inwestycyjnej jest wyrażana w kwocie pieniężnej, po przeliczeniu jej w sposób pozwalający na ustalenie kwoty, jaką otrzymałby beneficjent pomocy, gdyby została ona udzielona w formie dotacji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
3. 
Wartość pomocy inwestycyjnej oblicza się na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PIc - sumę zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej, wyrażoną w złotych,

Pi - wartość w roku "i" pomocy inwestycyjnej, wyrażoną w złotych, udzieloną w danym roku "i",

j - rok kalendarzowy, w którym wytwórca złożył wniosek, o którym mowa w ust. 5,

i - kolejne lata kalendarzowe liczone od roku kalendarzowego "u" do roku kalendarzowego "j",

u - rok kalendarzowy, w którym po raz pierwszy udzielono pomocy inwestycyjnej oznaczonej symbolem PIi, przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie danej morskiej farmy wiatrowej, wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,

ri - stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym, będącą spadkiem lub wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku "i" określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przy czym wartość ri dla roku kalendarzowego "j" wynosi 0; w przypadku gdy do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, stopa referencyjna w roku "i" nie została ogłoszona, należy przyjąć spadek lub wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z listopada roku "i" w ujęciu rok do roku.

4. 
Wytwórcy, o których mowa w art. 13 ust. 1 albo art. 26 ust. 1, dokonują obliczenia ceny skorygowanej stanowiącej podstawę wypłaty ujemnego salda według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Cs - cenę skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh; w przypadku nieudzielenia pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, wartość Cs jest równa wartości Co,

Co - cenę wskazaną w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikającą z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 11 ust. 3, z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 38 ust. 5, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5,

PIc - sumę zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, wyrażoną w złotych, obliczoną zgodnie z ust. 3,

I - ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, obliczoną zgodnie z art. 7, w oparciu o moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, objętą wnioskiem o udzielenie lub zmianę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

5. 
Do wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub do wniosku o zmianę tej koncesji w zakresie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wytwórca ubiegający się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4 załącza oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, obliczona zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 tej ustawy, wynosi (...) złotych. Cena skorygowana obliczona zgodnie z art. 10 ust. 4 tej ustawy wynosi (...) złotych za 1 MWh."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
6. 
W przypadku gdy po dniu złożenia oświadczenia zostanie udzielona pomoc inwestycyjna lub nastąpi zmiana wartości tej pomocy, wytwórca przekazuje Prezesowi URE, najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie lub zmiana wartości takiej pomocy, oświadczenie zawierające jej wartość obliczoną zgodnie z ust. 2, datę jej udzielenia lub zmiany, wskazanie podmiotu udzielającego pomocy oraz cenę skorygowaną. Cenę skorygowaną oblicza się według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Csn - nową cenę skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh, która staje się ceną skorygowaną (Cs) obowiązującą od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowiącą podstawę wypłaty ujemnego salda zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 3,

Cs - cenę skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh, z uwzględnieniem art. 38 ust. 5, obowiązującą do końca miesiąca, w którym złożono oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowiącą podstawę wypłaty ujemnego salda zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 3,

PI - wysokość udzielonej pomocy inwestycyjnej lub wzrost jej wartości, wyrażone w złotych, udzielonej po dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, obliczone zgodnie z ust. 2,

Ps- spadek wartości udzielonej pomocy inwestycyjnej, wyrażony w złotych, po dniu złożenia oświadczenia,

o którym mowa w ust. 5, obliczony zgodnie z ust. 2,

Ip - ilość energii elektrycznej, wyrażonej w MWh, obliczoną zgodnie z art. 7, w oparciu o moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, objętą wnioskiem o udzielenie lub zmianę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, pomniejszoną o ilość energii elektrycznej, w odniesieniu do której wytwórca otrzymał kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielono pomocy PI, stanowiącą podstawę wypłaty ujemnego salda zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 3.

7. 
O wysokości ceny skorygowanej wytwórca powiadamia operatora rozliczeń energii odnawialnej w terminie, o którym mowa w ust. 6.
8. 
Wytwórca, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo którego oferta wygrała aukcję, jest obowiązany do przekazywania Prezesowi URE, w całym okresie, w którym może korzystać z prawa do pokrycia ujemnego salda, w terminie 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego, oświadczenia o nieudzieleniu pomocy inwestycyjnej w poprzednim roku kalendarzowym albo oświadczenia o wartości tej pomocy obliczonej zgodnie z ust. 2, zawierającego datę jej udzielenia oraz wskazanie podmiotu udzielającego pomocy.
9. 
Prezes URE, w szczególności po udzieleniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub po wydaniu decyzji o zmianie tej koncesji w zakresie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych informację o wysokości ceny skorygowanej energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej podanej w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5.