[Obowiązki informacyjne wobec Prezesa URE przed złożeniem pierwszego wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej;... - Dz.U.2022.553 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Obowiązki informacyjne wobec Prezesa URE przed złożeniem pierwszego wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej; potwierdzenie uprawnienia do wypłaty premii kogeneracyjnej indywidualnej lub stwierdzenie jego utraty] - Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.553 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2022 r.
Art.  51.  [Obowiązki informacyjne wobec Prezesa URE przed złożeniem pierwszego wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej; potwierdzenie uprawnienia do wypłaty premii kogeneracyjnej indywidualnej lub stwierdzenie jego utraty]
1. 
Przed dniem złożenia wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 2, wytwórca przedkłada Prezesowi URE:
1)
dokumenty potwierdzające, że decyzja inwestycyjna dotycząca budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji została podjęta po dniu wygrania naboru oraz, że urządzenia zamontowane w czasie budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji;
2)
opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3, potwierdzającą:
a)
dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego,
b)
udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3,
c)
możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji;
3)
ostateczne pozwolenie na budowę wydane dla nowej jednostki kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru, jeżeli jest ono wymagane na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane.
2. 
W przypadku:
1)
pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 1 - Prezes URE, w drodze decyzji, potwierdza prawo wytwórcy do wypłaty premii kogeneracyjnej indywidualnej;
2)
braku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku gdy z przedstawionych dokumentów wynika, że jednostka kogeneracji nie spełnia wymagań umożliwiających zakwalifikowanie wytwarzanej energii elektrycznej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej jako wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji lub nie spełnia warunków znacznej modernizacji, lub decyzja inwestycyjna dotycząca budowy nowej jednostki kogeneracji lub znacznej modernizacji jednostki kogeneracji została podjęta wcześniej niż w dniu następującym po dniu wygrania naboru, lub zainstalowane w trakcie budowy lub znacznej modernizacji urządzenia nie zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji, lub ostateczne pozwolenie na budowę, jeżeli jest ono wymagane na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane, zostało wydane dla nowej jednostki kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji po upływie 12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru - Prezes URE, w drodze decyzji, stwierdza utratę przez wytwórcę uprawnienia do wypłaty premii kogeneracyjnej indywidualnej.
3. 
Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest natychmiast wykonalna.