[Nabór na premię kogeneracyjną indywidualną] - Art. 43. - Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. - Dz.U.2022.553 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Nabór na premię kogeneracyjną indywidualną] - Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.553 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2022 r.
Art.  43.  [Nabór na premię kogeneracyjną indywidualną]
1. 
Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza nabór na premię kogeneracyjną indywidualną nie rzadziej niż w czerwcu i w grudniu w roku, dla którego wartość określona w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 5 wynosi więcej niż 0.
2. 
Przedmiotem naboru jest premia kogeneracyjna indywidualna za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1:
1)
opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 - wybudowanej lub znacznie zmodernizowanej w terminie 48 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru,
2)
opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2-4 - wybudowanej lub znacznie zmodernizowanej w terminie 60 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru

- która osiągnie jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii.

3. 
W przypadku gdy określona w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 5 i 6 maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż mogła zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru, i maksymalna wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikająca z tej energii nie została wykorzystana, Prezes URE uwzględnia je w wielkościach, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3, w odniesieniu do naborów w danym roku kalendarzowym.
4. 
W naborze przeprowadzanym przez Prezesa URE może wziąć udział wytwórca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, którego jednostka kogeneracji, spełniająca warunki, o których mowa w art. 17, zlokalizowana jest poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. 
Nabór przeprowadza się w formie pisemnej. Nabór trwa przez okres nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 10 dni.